X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o kakovosti storitev dostopa do interneta

Svet meni, da bi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: AKOS) morala večjo pozornost nameniti kakovosti storitev širokopasovnega dostopa do interneta. 

Svet je AKOS že na 10. redni seji dne 25. 5. 20121 pozval, da pripravi pregled kakovosti storitev širokopasovnega dostopa do interneta, operaterje omrežij in izvajalce storitev pozove k spoštovanju tedaj veljavnih priporočil in zakonskih obveznosti2 ter pripravi nova priporočila in usmeritve. Prav tako ga je pozval, da zagotovi strežnik in opremo za merjenje hitrosti in parametrov kakovosti storitev širokopasovnega dostopa do interneta, prične izvajati meritve in postopke nadzora ter objavljati najpogostejša vprašanja o hitrostih in kakovosti storitev.

AKOS je na portalu komuniciraj.eu sicer zagotovil osnovni merilnik hitrosti, a bolj sistematično

je priporočila Sveta glede meritev hitrosti in kakovosti storitev pričel izvajati šele po treh letih, torej v letu 2015, ko je uvedel nov merilnik hitrosti, ki ga oglašuje kot “AKOS Speed test”.

Po mnenju Sveta bi AKOS moral izvesti tudi njegova druga priporočila. Svet je že opozoril, da je v Samoregulacijskem kodeksu o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji3 (v nadaljevanju: Kodeks) hitrost dostopa do interneta4 neustrezno opredeljena, zaradi česar prihaja do velikih razlik med oglaševanimi in dejanskimi hitrostmi. 

Na tej osnovi operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta zavajajoče in nepregledno oglašujejo storitve dostopa do interneta. Ti namreč ne oglašujejo dejanskih hitrosti, ki jih zagotavljajo večino časa (torej dejanskih hitrosti), ampak vrednosti, ki so lahko bistveno višje od dejanskih hitrosti. Poleg tega v oglasih ne navajajo vseh parametrov, ki so jih opredelili v Kodeksu. Na hitrost dostopa do interneta poleg dejanske hitrosti namreč vplivajo še drugi dejavniki. Njihovo oglaševanje je zato nepregledno in zavajajoče ter predstavlja nepošteno poslovno prakso v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Ur. l. RS, št. 53/07; v nadaljevanju: ZVPNPP) ter je v nasprotju z določbami 132. člena ZEKom-1 o preglednosti in objavi informacij.

Zaradi navedenega bi AKOS moral čim prej pripraviti priporočilo o dejanskih prenosnih hitrostih širokopasovnega dostopa do interneta oziroma kapaciteti omrežja (v nadaljevanju: Priporočilo). Pri pripravi Priporočila lahko sledi usmeritvam Sveta. Določitev Priporočil je zelo pomembna tudi za preverjanje komercialnega interesa za namen izvajanja Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ga je Svet obravnaval na 49. redni seji dne 29. 1. 2016.

 

Svet poziva AKOS, da mu poroča o izvajanju priporočil iz leta 20125 ter mu poda podrobno poročilo o meritvah dejanskih hitrosti in kakovosti storitev dostopa do interneta na ozemlju Republike Slovenije za celotno obdobje, za katero razpolaga z meritvami. V kolikor razpolaga tudi z meritvami tujih organizacij, naj z njimi prav tako seznani Svet. Poročilo naj mu predloži v 15 dneh od prejema mnenja.

 

V skladu z določbami 231. člena ZEKom-1 naj se AKOS do mnenja opredeli in ga objavi na svojih spletnih straneh. 

 

Celotno mnenje z utemeljitvami


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x