X

O svetu

Pristojnost in naloge

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.

Svet je določen z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s specifičnimi socialnimi potrebami na tem področju. Svet lahko obravnava druga vprašanja, povezana z delom sveta, in odloča o drugih zadevah, ki jih določa poslovnik. Pisno zaprosilo za podajo mnenja, priporočila ali predloga (v nadaljnjem besedilu: zaprosilo) glede zadev, ki so v pristojnosti Sveta, lahko podajo Agencija za komunikacijska omrežja Republike Slovenije, državni organi in drugi akterji na področju elektronskih komunikacij, vključno s potrošniki, invalidi in uporabniki s specifičnimi socialnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: pobudnik oziroma pobudnica). Pobudnik oziroma pobudnica zaprosilo posreduje na naslov: gp.sek@sek-rs.si.

Zaprosilo za obravnavo mora biti ustrezno obrazloženo in vsebovati informacije oziroma dokumente, na osnovi katerih Svet lahko opravi razpravo ter poda mnenje, priporočilo ali predlog. Če zaprosilo ni ustrezno obrazloženo in ne vsebuje potrebnih informacij oziroma dokumentov, Svet zaprosila ni dolžan obravnavati. V kolikor Svet za obravnavo posameznega vprašanja potrebuje dodatne informacije, sme le-te zahtevati v skladu z določbo drugega odstavka 297. člena ZEKom-2 od agencije, državnih organov in drugih akterjev na področju elektronskih komunikacij. Pri odločitvi, ali bo o nekem vprašanju razpravljal in podal mnenje, priporočilo ali predlog, je Svet neodvisen in samostojen.


Svet daje mnenja, priporočila in predloge glede:

  • zadev na področju elektronskih komunikacij,
  • vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in
  • uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (AKOS) lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Svet sme zahtevati informacije, razen osebnih podatkov, od:

  • agencije,
  • državnih organov in
  • drugih akterjev na področju elektronskih komunikacij.

Pri uporabi zaupnih informacij mora svet poskrbeti, da se ohrani stopnja njihove zaupnosti.