X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o izvajanju Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

Svet ugotavlja, da se je dne 11. 12. 2015 iztekel petletni splošni rok, v katerem bi v skladu z določbami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (v nadaljevanju: ZIMI) morala biti zagotovljena dostopnost blaga in storitev. V nasprotju z zakonskimi zapovedmi iz petega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 43. člena ZIMI pa še vedno niso predpisane minimalne zahteve za preprečevanja diskriminacije pri dostopu do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Skrajni zakonski rok za sprejem podzakonskega predpisa, ki bi ga moral izdati minister, pristojen za invalidsko varstvo, se je iztekel dne 11. 12. 2011.

Svet zato Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) poziva, da ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, naloži, da nemudoma pristopi k izdelavi podzakonskega akta, ki bo določil minimalne zahteve za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Svet je v svojih mnenjih, ki jih je posredoval tudi Vladi in pristojnemu ministrstvu, že podal nekatere usmeritve glede minimalnih zahtev za dostopnost do informacijskih in komunikacijskih storitev in je kot neodvisni posvetovalni organ pripravljen sodelovati pri izdelavi podzakonskega akta.

Svet poziva ministra, pristojnega za invalidsko varstvo, da nemudoma pristopi k izvajanju ZIMI. Pri zagotavljanju dostopnosti do informacijskih in komunikacijskih storitev naj sledi mnenju1 Sveta glede dostopnosti do programskih vsebin ter na osnovi analize Sveta predlaga ustrezne sistemske rešitve. 

 

Celotno mnenje z utemeljitvami


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x