X

Mnenja, priporočila in predlogi sveta

Svet v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami na tem področju.

Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči, mora pa se do njih opredeliti.


Mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo v Republiki Sloveniji.

Svet za elektronske komunikacije RS je na redni seji dne 23. 4. 2012 obravnaval problematiko prehoda na internetni protokol IPv6 v Republiki Sloveniji in na osnovi 149. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, št. 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/200933/2011; v nadaljevanju: ZEKom) sprejel naslednji

 

SKLEP

Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije je sprejel

Mnenje Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

Svet za elektronske komunikacije je sprejel na osnovi 150. člena ZEKom mnenje o informacijski vključenosti invalidov v družbo v Republiki Sloveniji, ki se glasi:

 

A) Dostopnost spletnih strani

Svet za elektronske komunikacije se je seznanil z zakonodajo Evropske unije in Slovenije na področju e-vključenosti in e-dostopnosti ter s stanjem dostopnosti javnih spletnih strani v Sloveniji. Svet ugotavlja odstopanja od zastavljenih ciljev pobude i2010 (popolna dostopnost vseh javnih spletnih strani do leta 2010). Nadalje svet tudi ugotavlja, da ni bila izvedena celovita analiza stanja dostopnosti javnih spletnih strani v Sloveniji in da ne obstajajo enotne zakonske podlage, ki bi jasno opredeljevale, kaj je spletna stran javnega pomena ter kateri standardi morajo biti upoštevani pri razvoju spletnih strani in aplikacij.

Svet zato poziva pristojna ministrstva, da izvedejo celovito analizo stanja dostopnosti javnih spletnih strani in e-dokumentov, posebej strani posebnega pomena, ter skupaj z invalidi in z zainteresiranimi stranmi pripravijo nacionalni predpis, ki bo imetnike spletnih strani zavezoval k uporabi standardov in priporočil spletne dostopnosti (W3C WAI), ter zagotovijo, da bodo spletne strani javne uprave čim prej dostopne vsem uporabnikom.

Evropska komisija v Evropski digitalni agendi opredeljuje, naj nove javne spletne strani ustrezajo smernicam WCAG 2.0 stopnje AA vse od njihove postavitve. Za obstoječe spletne strani posebnega pomena določa, naj bodo polno dostopne do leta 2012, vse ostale javne spletne strani pa naj bodo polno dostopne do leta 2015.

Svet zato poziva pristojna ministrstva k pripravi ustreznih zakonskih podlag za e-vključenost in e-dostopnost, k izdelavi  sistema rednega merjenja dostopnosti, sistema certificiranja za zasebne spletne strani, k preučitvi možnosti določitve minimalnih standardov za zasebne spletne strani, k izdelavi pravilnika o dostopnosti spletnih strani v razpisnih pogojih, k opredelitvi mehanizma sankcij za neupoštevanje postavljenih ciljev na področju e-vključenosti in e-dostopnosti, sistema izobraževanja in spodbud za  razvijalce in urednike spletnih portalov ter k pripravi in izvedbi drugih aktivnosti  za dosego ciljev na področju dostopnosti za gibalno, senzorno ali kognitivno ovirane invalide in starejše osebe.

 

B) Dostopnost do programskih vsebin

Svet za elektronske komunikacije poziva pristojno ministrstvo, da za zagotavljanje dostopnosti do programskih vsebin, namenjenih slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah, ki jih v okviru javne službe izvaja Radiotelevizija Slovenija, obstoječo zakonodajo na področju medijev in elektronskih komunikacij dopolni tako, da operaterjem, ki prenašajo in oddajajo radiodifuzne programe po prizemeljskih omrežjih ali prek satelitov, prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov, ali na kakšen drug način, in tako tehnično omogočajo izdajateljem medijev razširjanje programskih vsebin do zainteresirane javnosti, naloži obveznost zagotavljanja tehničnih možnosti, s katerimi bodo uporabnikom dejansko omogočili dostop do programov Radiotelevizije Slovenija v njim prilagojenih tehnikah. Ministrstvo za nadzor nad zagotavljanjem teh obveznosti zadolži Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.


KOMENTARJI


ODDAJ SVOJ KOMENTAR

Ime in priimek

Elektronski naslov

 

Komentar

 
  Nazaj

Name:
Email:
Subject:
Message:
x